ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม
  • วิสัยทัศน์

    "สาธารณูปโภคพร้อม เศรษฐกิจดี มีการศึกษา ใส่ใจประชา พัฒนาสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม ท้องถิ่น"

นายมนิตย์ ช่วยบำรุง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

081-3262575

นายกัมปนาท บุญช่วย

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง

084-6895953

ข่าวสารชาวอบต. ทุ่งมะพร้าว

กิจกรรมชาวอบต. ทุ่งมะพร้าว

สื่อ ประชาสัมพันธ์

พี่น้อง อบต. ทุ่งมะพร้าว เราดูแล

11
หมู่
9743
ประชากร
105.91
ตร.กม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว
e-GP
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
หนังสือราชการท้องถิ่น (สถ.)
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.