หัวหน้าส่วนราชการ
 • นายกัมปนาท บุญช่วย

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น Deputy Chief Administrator of Thungmaphrao SAO - Acting Chief Administrator of Thungmaphrao SAO

  081-9784220

 • นายจตุพงศ์ พันธ์สวัสดิ์

  หัวหน้าสำนักปลัด นักบริหารงานทั่วไประดับต้น Chief of the Office of Thungmaphrao Subdistrict Administrative Organization

  094-5419835

 • นางจุติมา ผายการณ์

  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง Acting Director of the Finance Division

  091-0408123

 • นายพรภิรมย์ หมวดทอง

  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง Acting Director of the Public Works Division

  087-2640745

 • นางสาวลดาวัลย์ นนทฤทธิ์

  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม Acting Director of the Education, Religion and Culture Division

  087-8959953