ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และกฎหมาย
พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
18 มีนาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
15 กรกฎาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล
31 พฤษภาคม 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ประกาศกระทรวงมหาดไทย จัดตั้งอบต.ทุ่งมะพร้าว
16 พฤษภาคม 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศกระทรวงมหาดไทย จัดตั้งอบต.ทุ่งมะพร้าว ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
สาระน่ารู้ "กล้องวงจรปิดที่เกิดเหตุ ช่วยได้นะ"
4 กุมภาพันธ์ 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สาระน่ารู้ " กล้องวงจรปิดที่เกิดเหตุ ช่วยได้นะ " ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
พระราชกำหนด แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 พ.ศ.2561
23 สิงหาคม 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พระราชกำหนด แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 พ.ศ.2561 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
12 มิถุนายน 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
12 มิถุนายน 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
8 มิถุนายน 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
8 มิถุนายน 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เอกสารแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันภัยแก่ประชาชน
6 กุมภาพันธ์ 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เอกสารแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันภัยแก่ประชาชน ได้ที่นี่

ขั้นตอนการขอรับ ข้อมูลข่าวสาร ของ อบต.ทุ่งมะพร้าว
1 มกราคม 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ขั้นตอนการขอรับ ข้อมูลข่าวสาร ของ อบต.ทุ่งมะพร้าว ได้ที่นี่

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนและเมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล
16 ตุลาคม 2560

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าสารของราชการ
8 พฤศจิกายน 2556

0


ประกาศ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าสารของราชการ