ภาพกิจกรรม
โครงการสร้างเสริมสุขภาพคนพิการและทุพพลภาพในชุมชน ปี 2566

โครงการสร้างเสริมสุขภาพคนพิการและทุพพลภาพในชุมชน ปี 2566

5

27 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพ ประจำปี 2566

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพ ประจำปี 2566

5

25 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการอาหารปลอดภัยและคุ้มครองผู้บริโภคตำบลทุ่งมะพร้าว ประจำปี 2566

โครงการอาหารปลอดภัยและคุ้มครองผู้บริโภคตำบลทุ่งมะพร้าว ประจำปี 2566

5

15 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติฯ กิจกรรมที่ 4

โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติฯ กิจกรรมที่ 4

21

12 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการ สปสช. มหัศจรรย์1000 วัน สู่ 2,500 วัน

โครงการ สปสช. มหัศจรรย์1000 วัน สู่ 2,500 วัน

22

30 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

28

17 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาล อบต.ทุ่งมะพร้าว

โครงการวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาล อบต.ทุ่งมะพร้าว

23

16 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566

โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566

28

3 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการ  สปสช. โครงการ “ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมตำบลทุ่งมะพร้าว ปี 2566”

โครงการ สปสช. โครงการ “ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมตำบลทุ่งมะพร้าว ปี 2566”

22

31 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา อบต.ทุ่งมะพร้าว ประจำปี 2566

โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา อบต.ทุ่งมะพร้าว ประจำปี 2566

31

27 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการ “ส่งเสริมสุขภาพด้วยสมุนไพรรอบตัว” ปี 2566

โครงการ “ส่งเสริมสุขภาพด้วยสมุนไพรรอบตัว” ปี 2566

29

24 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมโภชนาการและอาหารปลอดภัย ศพด.ทุ่งมะพร้าว ประจำปี 2566

โครงการส่งเสริมโภชนาการและอาหารปลอดภัย ศพด.ทุ่งมะพร้าว ประจำปี 2566

28

21 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการพัฒนาศักยภาพสุขภาวะผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

โครงการพัฒนาศักยภาพสุขภาวะผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

28

14 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566

30

14 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการ สปสช. โครงการพัฒนาศักยภาพสุขภาวะผู้สูงอายุ 
ประจำปี 2566

โครงการ สปสช. โครงการพัฒนาศักยภาพสุขภาวะผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

19

14 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการ “ส่งเสริมทันตสุขภาพตำบลทุ่งมะพร้าว ปี 2566”

โครงการ “ส่งเสริมทันตสุขภาพตำบลทุ่งมะพร้าว ปี 2566”

26

11 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการ สปสช. โครงการ “ส่งเสริมทันตสุขภาพตำบลทุ่งมะพร้าว
 ปี 2566”

โครงการ สปสช. โครงการ “ส่งเสริมทันตสุขภาพตำบลทุ่งมะพร้าว ปี 2566”

20

11 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรค ลดพุง ประจำปี 2566 (สปสช.)

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรค ลดพุง ประจำปี 2566 (สปสช.)

30

30 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2566

กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2566

34

26 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2566

โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2566

30

26 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...