ภาพกิจกรรม
นายกฯ ตรวจเยี่ยมด่านอำเภอท้ายเหมือง 7 วัน อันตรายเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2567

นายกฯ ตรวจเยี่ยมด่านอำเภอท้ายเหมือง 7 วัน อันตรายเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2567

57

31 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการจิตอาสา เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

โครงการจิตอาสา เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

27

27 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี คนว่างงาน และผู้สูงอายุ หลักสูตรการผูกผ้าและจับจีบผ้า ประจำปีงบประมาณ 2567

โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี คนว่างงาน และผู้สูงอายุ หลักสูตรการผูกผ้าและจับจีบผ้า ประจำปีงบประมาณ 2567

42

20 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมสภา อบต.ทุ่งมะพร้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

ประชุมสภา อบต.ทุ่งมะพร้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

42

12 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการสร้างเสริมสุขภาพคนพิการและทุพพลภาพในชุมชน ปี 2566

โครงการสร้างเสริมสุขภาพคนพิการและทุพพลภาพในชุมชน ปี 2566

82

27 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพ ประจำปี 2566

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพ ประจำปี 2566

84

25 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการอาหารปลอดภัยและคุ้มครองผู้บริโภคตำบลทุ่งมะพร้าว ประจำปี 2566

โครงการอาหารปลอดภัยและคุ้มครองผู้บริโภคตำบลทุ่งมะพร้าว ประจำปี 2566

83

15 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติฯ กิจกรรมที่ 4

โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติฯ กิจกรรมที่ 4

91

12 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการ สปสช. มหัศจรรย์1000 วัน สู่ 2,500 วัน

โครงการ สปสช. มหัศจรรย์1000 วัน สู่ 2,500 วัน

90

30 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

115

17 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาล อบต.ทุ่งมะพร้าว

โครงการวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาล อบต.ทุ่งมะพร้าว

90

16 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566

โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566

93

3 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการ  สปสช. โครงการ “ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมตำบลทุ่งมะพร้าว ปี 2566”

โครงการ สปสช. โครงการ “ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมตำบลทุ่งมะพร้าว ปี 2566”

88

31 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา อบต.ทุ่งมะพร้าว ประจำปี 2566

โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา อบต.ทุ่งมะพร้าว ประจำปี 2566

111

27 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการ “ส่งเสริมสุขภาพด้วยสมุนไพรรอบตัว” ปี 2566

โครงการ “ส่งเสริมสุขภาพด้วยสมุนไพรรอบตัว” ปี 2566

87

24 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมโภชนาการและอาหารปลอดภัย ศพด.ทุ่งมะพร้าว ประจำปี 2566

โครงการส่งเสริมโภชนาการและอาหารปลอดภัย ศพด.ทุ่งมะพร้าว ประจำปี 2566

87

21 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการพัฒนาศักยภาพสุขภาวะผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

โครงการพัฒนาศักยภาพสุขภาวะผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

89

14 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566

91

14 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการ สปสช. โครงการพัฒนาศักยภาพสุขภาวะผู้สูงอายุ 
ประจำปี 2566

โครงการ สปสช. โครงการพัฒนาศักยภาพสุขภาวะผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

80

14 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการ “ส่งเสริมทันตสุขภาพตำบลทุ่งมะพร้าว ปี 2566”

โครงการ “ส่งเสริมทันตสุขภาพตำบลทุ่งมะพร้าว ปี 2566”

86

11 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...