คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ ตามระเบียบงานสารบรรณ
8 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของข้าราชการ-พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.2565
24 มกราคม 2566

36


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของข้าราชการ-พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.2565 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
คู่มือการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
9 มกราคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ได้ที่นี่
แผ่นพับการเสริมสร้างวินัยข้าราชการ
9 พฤษภาคม 2565

154


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผ่นพับการเสริมสร้างวินัยข้าราชการ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
3 มกราคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือป้องกันการกระทำผิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
2 มกราคม 2565

147


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือป้องกันการกระทำผิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือภาษีป้าย
2 มกราคม 2565

147


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือภาษีป้าย ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์สำหรับเจ้าหน้าที่
2 มกราคม 2565

144


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์สำหรับเจ้าหน้าที่ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือปฏิบัติงานการประชุมสภาท้องถิ่น
2 มกราคม 2565

144


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือปฏิบัติงานการประชุมสภาท้องถิ่น ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
2 มกราคม 2565

154


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองเงินเดือน
2 มกราคม 2565

146


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองเงินเดือน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือ การปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2 มกราคม 2565

158


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือ การปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2 มกราคม 2565

156


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานธุรการ
2 มกราคม 2565

153


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานธุรการ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ
2 มกราคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ ได้ที่นี่

คู่มือมาตรฐานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
2 มกราคม 2565

165


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือมาตรฐานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ