วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
1 ตุลาคม 2556

0


วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น

"สาธารณูปโภคพร้อม เศรษฐกิจดี มีการศึกษา พัฒนาชุมชนยั่งยืน"

พันธกิจ 
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดีและมีความพอเพียง
2. การเสริมสร้างรายได้ และส่งเสริมการประกอบอาชีพ
3.การส่งเสริมด้านการศึกษาทุกระดับ
4.การส่งเสริมให้ประชาชนมีสาธารณสุขมูลฐานที่ดี
5.การส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.การเสริมศักยภาพของบุคลากรและองค์กร
7.การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งน้ำ
8.การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
9. การส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น