การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมนโยบาย No Gift Policy
31 มีนาคม 2565

185


วันที่ 30 มีนาคม 2565 นายมนิตย์ ช่วยบำรุง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมปฏิบัติตามประกาศนโยบายงดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ตามแนวทางของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2565 (ITA) ทั้งนี้ในการทำกิจกรรมผู้บริหารได้กล่าวถึงกรอบการดำเนินการตามนโยบาย มอบนโยบายเพื่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม

กิจกรรมจิตอาสา การพัฒนาถนน ทำความสะอาด เสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบต่อสังคม
31 มีนาคม 2565

166


นาย มนิตย์ ช่วยบำรุง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว พร้อมคณะผู้บริหารฯ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดในถนนสายหลัก และสายรองที่เชื่อมระหว่างอำเภอและจังหวัด ในวันที่ 21 มกราคม 2565  เสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
21 มีนาคม 2565

161


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัยข้าราชการเพื่อทราบถือปฏิบัติ
8 มีนาคม 2565

147


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัยข้าราชการเพื่อทราบถือปฏิบัติ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรรมและจริยธรรม ประจำปี 2564
1 กุมภาพันธ์ 2565

155


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรรมและจริยธรรม ประจำปี 2564 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564
3 สิงหาคม 2564

151


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ