การจัดการความรู้
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวสำหรับการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนทุ่งมะพร้าว จังหวัดพังงา
21 กรกฎาคม 2566

0


การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวสำหรับการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนทุ่งมะพร้าว จังหวัดพังงา

วารสารศิลปศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ

(Journal of Liberal Arts and Service Industry)

  • นิมิต ซุ้นสั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  • สัญญา ฉิมพิมลมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  • พิมลรัตน์ ภูเขียวมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  • สุภัทรา สังข์ทองมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  • ประภาศรี อึ่งกุลมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  • ยุทธชัย ฮารีบินมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  • สิรินทรา สังข์ทองมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  • พิมพิกา พูลสวัสดิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
เอกสารแนบ
การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงโดยการมีส่วนร่วมของ ชมรมจริยธรรมตำบลทุ่งมะพร้าว
21 กรกฎาคม 2566

0


การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงโดยการมีส่วนร่วมของ ชมรมจริยธรรมตำบลทุ่งมะพร้าว

วารสารวิชาการสาธารณสุข

นายจิตรกร วนะรักษ์

รพ.สต.ทุ่งมะพร้าว

เอกสารแนบ
การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อภาวะการชำระหนี้สินของสมาชิกนิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง
22 พฤษภาคม 2566

0


การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อภาวะการชำระหนี้สินของสมาชิกนิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง

 

นายระพี แม้นนนทรัตน์  

เอกสารแนบ
ผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณีประกาศป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองทุ่งมะพร้าว ทับที่ทำกินราษฎรบ้านเกาะนก หมู่ที่ 2
19 พฤษภาคม 2566

0


ผลการตรวจสอบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณีประกาศป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองทุ่งมะพร้าว ทับที่ทำกินราษฎรบ้านเกาะนก หมู่ที่ 2

เอกสารแนบ
วิทยานิพนธ์การดำเนินชีวิตของชาวไทยมุสลิมในชุมชนชาวไทยพุทธ: กรณีศึกษา ชาวไทยมุสลิม ซอยพรุใหญ่ บ้านขนิม หมู่ 7 ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
19 พฤษภาคม 2566

0


วิทยานิพนธ์
การดำเนินชีวิตของชาวไทยมุสลิมในชุมชนชาวไทยพุทธ: กรณีศึกษา ชาวไทยมุสลิม ซอยพรุใหญ่ บ้านขนิม หมู่ 7 ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดย ริดวาน ดาหะมิ และ Reeduwan Dahami (2553)
เอกสารแนบ
แนวทางฟื้นฟูป่าชายเลน เพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันของคนในชุมชนอย่างยั่งยืน บริเวณคลองหมื่นเดช-คลองอืดอาด บ้านเกาะนก ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา: รายงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นฉบับสมบูรณ์
19 พฤษภาคม 2566

0


แนวทางฟื้นฟูป่าชายเลน เพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันของคนในชุมชนอย่างยั่งยืน บริเวณคลองหมื่นเดช-คลองอืดอาด บ้านเกาะนก ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา: รายงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นฉบับสมบูรณ์

อำนาจ นาวารักษ์, สง่า จินดาพล, จรูญ เขาทอง, ศิลาพร นาวารักษ์, ประสาน หลีขาว, ยงยุทธ เฉิดฉาย, ดีบุก สมุทวารี, นิทรา ไมหมาด, วลัยพร สมุทวารี, สมฤทัย ชาลีเปี่ยม, ลักษณ์ สมุทวารี, โรจน์ นาวาลัก, อนิรุทธ์ กล้าทะเล, พต สมัทวารี, สมนึก แซ่ตัน, ยงยุทธ์ สมุทวารี, นักวิจัย

เอกสารแนบ
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี
1 ตุลาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562
30 เมษายน 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
8 มิถุนายน 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
19 กรกฎาคม 2559

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
15 มิถุนายน 2559

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
5 เมษายน 2559

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ