กองการศึกษา
 • นางสาวลดาวัลย์ นนทฤทธิ์

  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 • -ว่าง-

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 • นางสาวลดาวัลย์ นนทฤทธิ์

  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 • นางสมลักษณ์ พุทธานุ

  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

 • -ว่าง-

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

  (รถ รับ-ส่ง นักเรียน)

 • นางสาวสาลิวรรณ แก่นแท่น

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางฉันติกา ศิริทัพ

  ครูชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

 • นางสาวศกุณา ปิเล็น

  ครูชำนาญการพิเศษ (ปฐมวัย)

 • นางฉันติกา ศิริทัพ

  ครูชำนาญการพิเศษ (ปฐมวัย)

 • นางสาวอัญชลี สุวรรณชัยรบ

  ครูชำนาญการ (ภาษาอังกฤษ)

 • นางสาวศศิธร นุ่งอาหลี

  ครูชำนาญการ (วิทยาศาสตร์)

 • นายปราโมทย์ ทองใหม่

  ครูชำนาญการพิเศษ (คอมพิวเตอร์)

 • นางจิตรลดา กรอบแก้ว

  ครูชำนาญการ (ปฐมวัย)

 • นางสาวรัตนา อาจหาญ

  ครูชำนาญการ (ปฐมวัย)

 • นางสาวพิลาวัลย์ ตันจิตร์

  ครู (ปฐมวัย)

 • นางสาวกาญจนา ศรีนาค

  ครู (ปฐมวัย)

 • นายปัญญา ทาประจง

  ครูผู้ช่วย (พลศึกษา)

 • -ว่าง-

  ครู (ภาษาไทย)

 • นางสาวสุภาวดี กูดาอี

  ครูผู้ช่วย (สังคมศึกษา)

 • -ว่าง-

  ครู (คณิตศาสตร์)

 • -ว่าง-

  ครู (ประถมศึกษา)

 • นางสมใจ แซ่อั้ง

  ภารโรง <โรงเรียนอนุบาลฯ>

 • นางสาวอาภรณ์ แก้ววิลาด

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

  โรงเรียนอนุบาลฯ

 • นายอนุวัตร แซ่หลิม

  ภารโรง

 • นางสาววรญา ศรีมั่น

  ครู

  จ้างเหมาบริการ

 • นายขจรเจษ ห่วงจริง

  ครู

  จ้างเหมาบริการ

 • นางสาวศกุณา ปิเล็น

  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาล อบต.ทุ่งมะพร้าว รักษาราชการแทน

  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งมะพร้าว

 • นางกาญจนา โยมเรือง

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • นางสาวประคิ่น คงหอม

  ครูชำนาญการ

 • -ว่าง-

  ผู้ช่วยครูผู้ช่วย

 • -ว่าง-

  ผู้ช่วยครูผู้ช่วย

 • นางนงลักษณ์ ศรีษะน้อย

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวหฤทัย ใจดี

  ผู้ช่วยครูผู้ช่วย

 • นางสาวจุฑามาศ ศิริการ

  ผู้ช่วยครูผู้ช่วย

 • นางสาวกนกวรรณ เจริญศักดิ์

  ผู้ช่วยครูผู้ช่วย

 • นางจิราวรรณ ตัณฑวิบูลย์

  ผู้ช่วยครูผู้ช่วย

 • นางส้ามเซี้ย อระนพ

  ภารโรง <ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ>