สำนักปลัด
 • นายจตุพงศ์ พันธ์สวัสดิ์

  หัวหน้าสำนักปลัด

  นักบริหารงานทั่วไประดับต้น

 • นางสาวชฎารัตน์ แก้วปลั่ง

  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 • นายอภิศักดิ์ นครินทร์

  นิติกรปฏิบัติการ

 • นางสาวปิยาภรณ์ คงหนู

  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 • นางสาวเกศรา ดำรักษ์

  เจ้าพนักงานธุรการ

  ปฏิบัติงาน

 • นายชลธิศ เข้มแข็ง

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  ปฏิบัติการ

 • นางกัลยา รัตนจุฑามณี

  นักจัดการงานทั่วไป

  ลูกจ้างประจำ

 • -ว่าง-

  นักวิชาการสาธารณสุข

 • นางสาวจิราภรณ์ ผนึก

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวธาวินี นิลสมุทร

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 • -ว่าง-

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน

  และบรรเทาสาธารณภัย

 • นางสาวจิตตรา ข่าวระนอง

  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

 • นางสาวสุธาทิพย์ นิลเมฆ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

 • นายเอกสิทธิ์ รักษา

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายปฐมพงษ์ รอดจินดา

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายประทีป แก้ววิลาด

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

  (รถบรรทุกขยะ)

 • นายคมเพชร แสนทวีสุข

  พนักงานขับเครื่องจักรกลชนาดเบา

  (รถบรรทุกขยะ)

 • นางสาววรวรัตม์ ปราบนารายณ์

  นักการภารโรง

 • นายอมรศิลป์ ศรอินทร์

  คนงาน

 • นายชัยศรี ศรีสวย

  คนงาน

 • นางสาวนันทิกานต์ นิ่งราวี

  นักการภารโรง

 • นายเมื้อน ชาญสมุท

  คนงานประจำรถบรรทุกขยะ

 • นายมนูญ อุดม

  คนงานประจำรถบรรทุกขยะ

 • นายสาโรจน์ นาวารักษ์

  คนงานประจำรถบรรทุกขยะ

 • นายประชา สมุทวารี

  คนงานประจำรถบรรทุกขยะ

 • นายสุริยา กล้าทะเล

  คนงานประจำรถบรรทุกขยะ

 • นายสมศักดิ์ นาวารักษ์

  คนงานประจำรถบรรทุกขยะ

 • นายจรูญ อุดม

  คนงานประจำรถบรรทุกขยะ

 • นายปกรณ์ ศรีพราย

  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (จ้างเหมาบริการ)

 • นายชินวัฒน์ มาวงษ์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (จ้างเหมาบริการ)