กองคลัง
 • นางจุติมา ผายการณ์

  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

 • -ว่าง-

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางจุติมา ผายการณ์

  นักวิชาการคลังชำนาญการ

  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางสาวอุไรวรรณ สารพล

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีขำนาญงาน

 • -ว่าง-

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง/ชง)

 • -ว่าง-

  เจ้าพนักงานพัสดุ

 • -ว่าง-

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

 • นางสาววารีรัตน์ คุ้มครอง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 • นางสาวพรรณิกา ศรีนาค

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางสาวสมฤดี แซ่หลิม

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 • นางสาวเจนจิรา บุญฮก

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางสาววรรณภา หมึกแดง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นางสาวปิยารัตน์ สุวรรณ์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายคณิน เกตุแก้ว

  คนงาน