รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีพ.ศ. 2565 ในรอบ 6 เดือน
31 มีนาคม 2565

154


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีพ.ศ. 2565 ในรอบ 6 เดือน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ