นโยบายการบริหาร
คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว
10 มกราคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
1 มีนาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
1 มีนาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
6 ตุลาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
6 ตุลาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564
1 ตุลาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
การประเมินความเสียงการทุจริต
18 พฤศจิกายน 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประเมินความเสียงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การประเมินความเสียงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563
18 พฤศจิกายน 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประเมินความเสียงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563 ได้ที่นี่
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
31 ตุลาคม 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน เพิ่มค่าจ้างและค่าตอบแทนของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
3 ตุลาคม 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน เพิ่มค่าจ้างและค่าตอบแทนของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว
2 ตุลาคม 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
มาตรการป้องกันการรับสินบนขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว
2 ตุลาคม 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการป้องกันการรับสินบนขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
2 ตุลาคม 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
2 ตุลาคม 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
2 ตุลาคม 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
2 ตุลาคม 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว
2 ตุลาคม 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563
18 ตุลาคม 2560

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2 ตุลาคม 2560

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้ที่นี่
เอกสารแนบ