กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3 มกราคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติกำหนดแผนแล้วขั้นตอนการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ . ศ .2542
3 มกราคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติกำหนดแผนแล้วขั้นตอนการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ . ศ .2542 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 2558
3 มกราคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 2558 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3 มกราคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3 มกราคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง. พ.ศ. 2562
3 มกราคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง. พ.ศ. 2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
3 มกราคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510
3 มกราคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3 มกราคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
3 มกราคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
12 ตุลาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ