แผนพัฒนาสามปี
ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (2559-2561)
20 มิถุนายน 2558

984


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าวได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศให้ทราบ

เอกสารแนบ
ประกาศการใช้แผนพัฒนา 3ปี (2558-2560)
19 มิถุนายน 2557

770


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าวได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี(2558-2560) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาสามปี (2558-2560)
19 มิถุนายน 2557

871


แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)

เอกสารแนบ
ประกาศการใช้แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
30 พฤศจิกายน 542

874


ประกาศการใช้แผนพัฒนาสามปี 2560-2562

เอกสารแนบ