การประกาศลงราชกิจจานุเบกษาของอบต.ทุ่งมะพร้าว
ประกาศราชกิจจานุเบกษา ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว
5 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศราชกิจจานุเบกษา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว เรื่อง ประกาศช่องทางการติดต่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566
4 สิงหาคม 2566

0


เอกสารแนบ
ประกาศราชกิจจานุเบกษา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว เรื่อง ประกาศวิธีแสดงใบอนุญาตผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566
4 สิงหาคม 2566

0


เอกสารแนบ
ประกาศราชกิจจานุเบกษา ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ. 2562
10 มกราคม 2563

0


เอกสารแนบ
ประกาศราชกิจจานุเบกษา ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย พ.ศ. 2562
10 มกราคม 2563

0


เอกสารแนบ
ประกาศราชกิจจานุเบกษา ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว เรื่อง การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562
10 มกราคม 2563

0


เอกสารแนบ