สมาชิกสภา
 • นายการุณย์ แนมใส

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

  Chairman of Thungmaphrao SAO Council

 • นายวิกรม ตันไทย

  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

  Deputy Chairman of Thungmaphrao SAO Council

 • นายนาวิน กุจิ

  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

  Secretary of Thungmaphrao SAO Council

 • นายวิกรม ตันไทย

  สมาชิก อบต. หมู่ 1

  Member of Thungmaphrao SAO Council

 • นายมารุต นิ่งราวี

  สมาชิก อบต. หมู่ 2

  Member of Thungmaphrao SAO Council

 • นายนาวิน กุจิ

  สมาชิก อบต. หมู่ 3

  Member of Thungmaphrao SAO Council

 • นายอัมพร สุวรรณ์

  สมาชิก อบต. หมู่ 4

  Member of Thungmaphrao SAO Council

 • นายสมชาย ช่วยทนุ

  สมาชิก อบต. หมู่ 5

  Member of Thungmaphrao SAO Council

 • นายชัยรัฐ ชัยชนะ

  สมาชิก อบต. หมู่ 6

  Member of Thungmaphrao SAO Council

 • นายวิรัตน์ แซ่เซี้ยว

  สมาชิก อบต. หมู่ 7

  Member of Thungmaphrao SAO Council

 • นายการุณย์ แนมใส

  สมาชิก อบต. หมู่ 8

  Member of Thungmaphrao SAO Council

 • นายพูนสุข ชูปาน

  สมาชิก อบต. หมู่ 9

  Member of Thungmaphrao SAO Council

 • นายกมล สร้อยทอง

  สมาชิก อบต. หมู่ 10

  Member of Thungmaphrao SAO Council

 • นายบุญชิต คำโสภา

  สมาชิก อบต. หมู่ 11

  Member of Thungmaphrao SAO Council