โรงเรียนอนุบาล
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลฯ
30 พฤศจิกายน 542

0


โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๒/๑ หมู่ ๑ ถนนเพชรเกษม ตำบลทุ่ง มะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา รหัสไปรษณีย์ ๘๒๑๒๐ โทรศัพท์ ๐๗๖ - ๔๔๕๔๒๔ โทรสาร ๐๗๖ - ๔๔๕๔๒๔ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

.

เปิดสอน ระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนมีเนื้อที่ ๔ ไร่ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว เดิมเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งมะพร้าว ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา หลังจากนั้นในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว โดยกฐานะจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว เปิดสอนระดับปฐมวัย ตั้งแต่ระดับอนุบาล ๑- ๓ (ตั้งแต่ ๓ -๖ ขวบ) และจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เขตพื้นที่บริการ ๑๑ หมู่บ้านได้แก หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งมะพร้าว หมู่ที่ ๒ บ้านคลองเจริญ หมู่ที่ ๓ บ้านฝ่ายท่า หมู่ที่ ๔ บ้านนาใน หมู่ที่ ๕ บ้านเขากล้วย หมู่ที่ ๖ บ้านอินทนิน หมู่ที่ ๗ บ้านขนิม หมู่ที่ ๘ บ้านนิคมพัฒนา หมู่ที่ ๙ บ้าน นิคมสร้างตนเอง หมู่ที่ ๑๐ บ้านควนแรด และหมู่ที่ ๑๑ บ้านนิคมสามัคคี ปัจจุบันมีผู้อำนวยการสถานศึกษา ๑ คน นางฉันติกา ศิริทัพ ครูรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา พนักงานครู จำนวน ๙ คน ครูอัตราจ้างจำนวน ๓ คน ลูกจ้างประจำ จำนวน ๓ คน มีนักเรียนระดับปฐมวัย ๑๒๖ คน ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จำนวน ๑๒๕ คน รวมนักเรียนทั้งสิ้น ๒๕๑ คน (ข้อมูล ณ ๑๐/๐๖/๒๕๖๕)

 

วิสัยทัศน์
30 พฤศจิกายน 542

0


“บริหารการศึกษาที่มีคุณภาพ สู่มาตรฐานเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยใช้โรงเรียนเป็น แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต และร่วมสืบสานเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”