มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
ประกาศเจตจำนงมาตรการคุณธรรมและความโปร่งใส
3 มกราคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเจตจำนงมาตรการคุณธรรมและความโปร่งใส ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
8 มกราคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2564
6 มกราคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริตของอบต.ทุ่งมะพร้าว
15 พฤศจิกายน 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริตของอบต.ทุ่งมะพร้าว ได้ที่นี่

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓)
19 ตุลาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินการตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
1 มิถุนายน 2563

0


รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เดือน จำนวนเรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ ยุติเรื่อง หมายเหตุ
ตุลาคม 2562 - - -  
พฤศจิกายน 2562 - - -  
ธันวาคม 2562 - - -  
มกราคม 2563 - - -  
กุมภาพันธ์ 2563 - - -  
มีนาคม 2563 - - -  
เมษายน 2563 - - -  
พฤษภาคม 2563 - - -  
มิถุนายน 2563        
กรกฎาคม 2563        
สิงหาคม 2563        
กันยายน 2563        
รวม        

 

แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2563
15 มกราคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2563 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ประกาศ เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕
15 มกราคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ดำเนินการจัดทำแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕
15 มกราคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ดำเนินการจัดทำแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานจ้าง
10 มกราคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานจ้าง ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการ แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561
25 มกราคม 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินการ แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ระยะ 3 ปี พ.ศ.2561 - 2563
9 พฤศจิกายน 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ระยะ 3 ปี พ.ศ.2561 - 2563 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2561
26 ตุลาคม 2561

0


 

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2561

  ปี2559 ปี 2560 ปี 2561
รับเรื่องใหม่่ - - -
ค้างจากปีที่ผ่านมา - - -
ชี้มูลมีความผิดจริง - - -
ไม่มีความผิด - - -
ไม่รับไว้พิจารณา - - -
คงเหลือ - - -

 

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของอบต.ทุ่งมะพร้าว
15 พฤษภาคม 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของอบต.ทุ่งมะพร้าว ได้ที่นี่

ประกาศเจตจำนงการปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
15 พฤษภาคม 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเจตจำนงการปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ได้ที่นี่

ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริตของอบต.ทุ่งมะพร้าว
15 พฤษภาคม 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริตของอบต.ทุ่งมะพร้าว ได้ที่นี่

ประกาศค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
15 พฤษภาคม 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ได้ที่นี่

คำขวัญ
16 มีนาคม 2560

0


ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม