ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี คนว่างงาน และผู้สูงอายุ หลักสูตรการผูกผ้าและจับจีบผ้า ประจำปีงบประมาณ 2567
43
20 ธันวาคม 2566