ภาพกิจกรรม
ประชุมสภา อบต.ทุ่งมะพร้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
43
12 ธันวาคม 2566

วันที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายการุณย์ แนมใส ประธานสภา พร้อมสมาชิกสภา เปิดการประชุมสภาอบต.ทุ่งมะพร้าว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 โดยนายมนิตย์ ช่วยบำรุง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วม

.

ในการนี้ นายนาวิน กุจิ สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3 ได้รับเลือกจากสภา อบต.ทุ่งมะพร้าว ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว แทนตำแหน่งเดิมที่ว่างลง