Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
หน้าหลัก  
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และกฎหมาย
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  การจัดการความรู้
  ทำเนียบผู้บริหารท้องถิ่น (อดีต-ปัจจุบัน)
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  กิจการสภา
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
แผนงาน  
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินการประจำปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  คู่มือบริการประชาชน
  การติดตามและประเมินผลการพัฒนา
  แผนป้องกันการทุจริต
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  E-Service
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  มาตรการป้องกันการรับสินบน
  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ITA
  ประกาศนโยบาย No Gift Policy
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
รายงาน  
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
  รายงานด้านการส่งเสริมคุณภาพ
 
ทำเนียบบุคลากร  
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
   
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
 
  ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
และการจัดทำเวทีประชาคมระดับตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ประจำปี พ.ศ. 2565
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 271 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 23 มีนาคม 2565
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ :

วันที่ 23 มีนาคม 2565 นายมนิตย์ ช่วยบำรุง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ในฐานะคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชุมประชาคมระดับตำบลร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. อสม. ภาคีเครือข่าย พร้อมเจ้าหน้าที่ในการประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ณ ที่ทำการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเขาไข่นุ้ย เวลา 13.00 น. โดยกลุ่มเป้าหมายได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. ตัวแทนประชาชน ตัวแทนภาคราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และการจัดทำเวทีประชาคมระดับตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ประจำปีพ.ศ. 2565 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการสร้างท้องถิ่นให้เข้มแข็ง ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา ซึ่งจะสามารถทำให้แก้ไขปัญหาตามที่ประชาชนเสนอและมีส่วนร่วมได้อย่างสัมฤทธิ์ผล 

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 69/1 ซึ่งกำหนดให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล และถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นอกจากนี้ในโอกาสที่นายมนิตย์ ช่วยบำรุง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ได้จัดประชุมประชาคมครั้งแรก นับตั้งแต่ได้รับเลือกตั้งมา จึงได้มีการแถลงเจตจำนงสุจริตในการบริหาร และระดมความคิดเห็นประชาชนและเจ้าหน้าที่ในการกำหนดค่านิยมมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อแสดงความสุจริตใจต่อประชาชนในการทำงานของอบต.ทุ่งมะพร้าว

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว
   102 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120  โทรศัพท์ : 076-473629 โทรสาร : 076-473629
E-mail Address : Thungmaphrao73101@gmail.com
   Copyright © 2019. www.thungmaphrao.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs