Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
หน้าหลัก  
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และกฎหมาย
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  การจัดการความรู้
  ทำเนียบผู้บริหารท้องถิ่น (อดีต-ปัจจุบัน)
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  กิจการสภา
  หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
แผนงาน  
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินการประจำปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  คู่มือบริการประชาชน
  การติดตามและประเมินผลการพัฒนา
  แผนป้องกันการทุจริต
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  E-Service
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  มาตรการป้องกันการรับสินบน
  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ITA
  ประกาศนโยบาย No Gift Policy
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
รายงาน  
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
  รายงานด้านการส่งเสริมคุณภาพ
 
ทำเนียบบุคลากร  
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
   
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
 
  ข่าวรับสมัครงาน
หัวข้อ วันที่
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ไม่มีผู้เข้าสอบทันเวลา) (ดู : 31) 31 พ.ค. 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ) (ดู : 5) 19 พ.ค. 2566
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง พ.ศ. 2566 ( ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันสาธารณภัย, พนักงานขับเคลื่อนจักรกลขนาดเบา-รถกระเช้า ) (ดู : 105) 10 เม.ย. 2566
ประกาศรายชื่อ ผู้สอบผ่าน ภาค ก และ ข (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา) (ดู : 23) 22 มี.ค. 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ หรือ มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา และภารโรง ร.ร.อนุบาลอบต.ทุ่งมะพร้าว) (ดู : 56) 15 มี.ค. 2566
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง พ.ศ. 2566 ( ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา, พนักงานขับเคลื่อนจักรกลขนาดเบา-รถกระเช้า และภารโรงโรงเรียน ) (ดู : 154) 6 ก.พ. 2566
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้) (ดู : 283) 25 ก.ค. 2565
ประกาศรายชื่อ ผู้สอบผ่าน ภาค ก และ ข (ดู : 815) 21 ก.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ (ดู : 182) 12 ก.ค. 2565
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ และ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้) (ดู : 332) 13 มิ.ย. 2565
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้)) (ดู : 262) 4 เม.ย. 2565
ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก และภาค ข เพื่อเตรียมเข้าสัมภาษณ์ ภาค ค (ดู : 289) 31 มี.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ (ดู : 246) 25 มี.ค. 2565
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง พ.ศ. 2565 ( ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยพนักงานจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี) (ดู : 417) 22 ก.พ. 2565
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 (ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล)) (ดู : 288) 21 ก.พ. 2565
ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก และภาค ข เพื่อเตรียมเข้าสัมภาษณ์ ภาค ค (ดู : 235) 17 ก.พ. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ (ดู : 374) 10 ก.พ. 2565
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง พ.ศ. 2565 (ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยพนักงานจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี) (ดู : 841) 11 ม.ค. 2565
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 618) 31 มี.ค. 2564
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 592) 2 มี.ค. 2564
ประกาศ ผลสอบคัดเลือกบุคลากรเป็นพนักงานจ้าง (พนักงานขับรถนักเรียน) (ดู : 687) 30 ก.ย. 2563
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 520) 11 ส.ค. 2563
ประกาศ รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 530) 4 ส.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานบรรเทาฯ และผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ)) (ดู : 543) 27 เม.ย. 2563
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง พ.ศ. 2563 (ผู้ข่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ และผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ) (ดู : 518) 1 เม.ย. 2563
ประกาศยกเลิกประกาศสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง (ดู : 462) 1 เม.ย. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ (ดู : 438) 16 มี.ค. 2563
ประกาศ ยกเลิกประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 453) 21 ก.พ. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ และคนงานประจำรถขยะ) (ดู : 476) 13 ม.ค. 2563
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2563 (ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ และ คนงานประจำรถขยะ) (ดู : 492) 6 ธ.ค. 2562
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 701) 7 มี.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ (ดู : 615) 25 ก.พ. 2562
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 2348) 1 ก.พ. 2562
ประกาศรับสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) (ดู : 711) 11 ธ.ค. 2561
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง คณิตศาสตร์ (ดู : 653) 10 ก.ค. 2561
ประกาศ ขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง (ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาไทย) รอบที่ 3 (ดู : 655) 2 ก.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ (ครูอัตราจ้าง คณิตศาสตร์) (ดู : 588) 2 ก.ค. 2561
ประกาศขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง (ครูภาษาไทย และคณิตศาสตร์) รอบที่ 2 (ดู : 550) 1 มิ.ย. 2561
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง (สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา) พ.ศ. 2561 (ดู : 542) 7 พ.ค. 2561
ประกาศขยายเวลารับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาไทย และวิชาคณิตศาสตร์ (ดู : 572) 1 พ.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครูอัตราจ้าง (ดู : 523) 30 เม.ย. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ดู : 623) 20 มี.ค. 2561
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 616) 19 มี.ค. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ หรือ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 613) 8 มี.ค. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ดู : 584) 16 ก.พ. 2561
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 723) 26 พ.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ (ดู : 659) 22 พ.ค. 2560
รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ (ดู : 708) 19 พ.ค. 2560
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ดู : 638) 28 เม.ย. 2560
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 731) 15 มี.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ (ดู : 726) 9 มี.ค. 2560
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 990) 24 ส.ค. 2559
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง (ดู : 789) 23 ส.ค. 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรรถนะครูอัตราจ้าง (ดู : 743) 19 ส.ค. 2559
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 677) 17 ส.ค. 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 661) 11 ส.ค. 2559
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง (ดู : 673) 29 ก.ค. 2559
รับสมัครคัดเลือกบุุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ดู : 647) 22 ก.ค. 2559
รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะกับตำแหน่ง (ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล) (ดู : 827) 14 ก.ค. 2558
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง (ดู : 734) 2 ก.ค. 2558
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว
   102 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120  โทรศัพท์ : 076-473629 โทรสาร : 076-473629
E-mail Address : Thungmaphrao73101@gmail.com
   Copyright © 2019. www.thungmaphrao.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs