Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
หน้าหลัก  
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และกฎหมาย
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  การจัดการความรู้
  ทำเนียบผู้บริหารท้องถิ่น (อดีต-ปัจจุบัน)
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  กิจการสภา
  หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
แผนงาน  
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินการประจำปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  คู่มือบริการประชาชน
  การติดตามและประเมินผลการพัฒนา
  แผนป้องกันการทุจริต
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  E-Service
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  มาตรการป้องกันการรับสินบน
  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ITA
  ประกาศนโยบาย No Gift Policy
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
รายงาน  
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
  รายงานด้านการส่งเสริมคุณภาพ
 
ทำเนียบบุคลากร  
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
   
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
 
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 (ดู : 1157) 14 ธ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว (ดู : 136) 7 ธ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว (ดู : 127) 4 พ.ย. 2565
ก่อสร้างปรับปรุงระยบบประปาจากซอยควนแม่ยายถึงซอยท่อข้าง (จ่ายขาดเงินสะสม) (ดู : 68) 21 ต.ค. 2565
ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2565 (ดู : 74) 3 ต.ค. 2565
ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2565 (ดู : 69) 1 ก.ย. 2565
ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 (ดู : 82) 2 ส.ค. 2565
ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2565 (ดู : 64) 20 ก.ค. 2565
ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 (ดู : 63) 15 มิ.ย. 2565
ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2565 (ดู : 64) 15 มิ.ย. 2565
ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565 (ดู : 65) 12 เม.ย. 2565
ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 (ดู : 65) 7 มี.ค. 2565
ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2565 (ดู : 62) 8 ก.พ. 2565
ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564 (ดู : 63) 4 ม.ค. 2565
การจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 (ดู : 484) 3 ธ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอาหารกลางวันปีงบประมาณ 2565 (ดู : 489) 9 พ.ย. 2564
การจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (ดู : 441) 5 พ.ย. 2564
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 ของโรงเรียนอนุบาล อบต.ทุ่งมะพร้าว (ดู : 340) 19 ต.ค. 2564
การจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564 (ดู : 262) 11 ต.ค. 2564
ประกาศผลการประกวดราคาอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ปี64 (ดู : 975) 11 พ.ย. 2563
ประกาศประกวดราคาอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าวปีงบประมาณ 64 (ดู : 733) 21 ต.ค. 2563
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 ของโรงเรียนอนุบาล อบต.ทุ่งมะพร้าว (ดู : 717) 16 ต.ค. 2563
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ของโรงเรียนอนุบาล อบต.ทุ่งมะพร้าว (ดู : 509) 8 ต.ค. 2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 316) 30 ก.ย. 2563
ประกาศประกวดราคาอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว (ดู : 807) 7 ต.ค. 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมผิวจราจรแอสพัลท์ติกคอนกรีต (ดู : 899) 15 พ.ย. 2561
ประกาศประกวดจ้างเหมาบริการทิ้งขยะมูลฝอยและค่าจ้างเหมาบริการในด้านต่างๆ (ดู : 916) 22 ต.ค. 2561
ประกาศประกวดราคาอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว (ดู : 749) 17 ต.ค. 2561
ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ (ดู : 724) 28 ส.ค. 2561
ประกาศประกวดจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมตะแกรงปิดถนนฝ่ายท่า-นาใน หมู่3 (ดู : 519) 7 มิ.ย. 2561
ประกาศประกวดจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ซ.4 ซ.5 และสายเชื่อม สปก.หมู่9 (ดู : 501) 15 พ.ค. 2561
ประกาศประกวดจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ซ.แสนสุข2 หมู่10 (ดู : 524) 15 พ.ค. 2561
ประกาศประกวดจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยบ้านเหนือ 1 หมู่10 (ดู : 501) 15 พ.ค. 2561
ประกาศประกวดจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซ.แสนสุข1 หมู่10 (ดู : 521) 22 มี.ค. 2561
ประกาศประกวดจ้างก่อสร้างถนน ศลส.ซ.1 หมู่8 (ดู : 518) 22 มี.ค. 2561
ประกาศประกวดจ้างก่อสร้างคสล.ซ2 หมู่4 (ดู : 515) 22 มี.ค. 2561
ประกาศประกวดจ้างก่อสร้างถนนคสล.ซ.1 หมู่4 (ดู : 492) 22 มี.ค. 2561
ประกาศประกวดจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอย1 หมู่2 (ดู : 489) 22 มี.ค. 2561
ประกาศประกวดจ้างก่อสร้างถนนคสล.ซอย2 หมู่2 (ดู : 492) 22 มี.ค. 2561
ประกาศประกวดจ้างก่อสร้างถนน คสล หมู่1 (ดู : 516) 22 มี.ค. 2561
ประกาศประกวดจ้างก่อสร้างถนนคสล.ถนนศาลาหมู่บ้าน หมู่7 (ดู : 516) 22 ก.พ. 2561
ประกาศประกวดขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา บ้านสร้างตนเอง (ดู : 547) 15 ก.พ. 2561
ประกาศประกวดขยายเขจท่อจ่าน้ำประปา หมู่6 (ดู : 493) 15 ก.พ. 2561
ประกาศประกวดขยายเขตท่อประปาหมู่1 บ้านทุ่งมะพร้าว (ดู : 492) 15 ก.พ. 2561
ประกาศประกวดขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา บ้านนิคมพัฒนา หมู่8 (ดู : 500) 15 ก.พ. 2561
ประกาศประกวดซ่อมแซมผิวทางคอนกรีตด้วยทอสพัลคอนกรีต (ดู : 495) 12 ก.พ. 2561
ประกาศประกวดก่อสร้างถนนทอสพัลต์ติกถนนสายบางดิน หมู่6 (ดู : 541) 12 ก.พ. 2561
ประกาศประกวดจ้างปรับปรุงผิวทางทอสพัลต์ ถนนนิคมสามัคคีหมู่11 (ดู : 502) 15 ม.ค. 2561
ประกาศประกวดจ้างปรับปรุงผิวทางทอสพัลต์คอนกรีตภนนซอยพรุใหญ่ (ดู : 515) 15 ม.ค. 2561
ประกาศประกวดจ้างซ่อมแซมผิวจราจร ห้วยไม่ไผ่หมู่ที่ 2 (ดู : 499) 15 ม.ค. 2561
ประกาศประกวดจ้างซ่อมแซมผิวจราจรเกาะนก หมู่2 (ดู : 512) 15 ม.ค. 2561
โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งมะพร้าว (ดู : 799) 31 ต.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย) (ดู : 1060) 19 พ.ค. 2559
ประกาศยกเลิกประกาศการประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้าง อาคาร 3 โครงการ (ดู : 1019) 16 พ.ย. 2558
ประกาศผู้ชนะการสอบราคากล้องวงจรปิด CCTV และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง (ดู : 970) 5 พ.ย. 2558
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางก่อสร้างอาคารเรียน คศล.3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ดู : 776) 3 พ.ย. 2558
ประกาศ สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๘ ชุด (ครั้งที่ ๓) (ดู : 710) 16 ต.ค. 2558
โครงการอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งมะพร้าว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ดู : 697) 12 ต.ค. 2558
โครงการอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งมะพร้าว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ดู : 879) 12 ต.ค. 2558
การร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ดู : 710) 2 ต.ค. 2558
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว
   102 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120  โทรศัพท์ : 076-473629 โทรสาร : 076-473629
E-mail Address : Thungmaphrao73101@gmail.com
   Copyright © 2019. www.thungmaphrao.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs