ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว สมัยสมัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
3 สิงหาคม 2566

39


การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว สมัยสมัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566