ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ กองศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2018-11-06)
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2018-11-06)
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2018-11-06)
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทิ้งขยะมูลฝอย และค่าจ้างเหมาบริการในด้านต่าง ๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2018-11-06)