หน้าแรก ติดต่อเรา
ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
หน้าหลัก  
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  การจัดการความรู้
 
แผนงาน  
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินการประจำปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  คู่มือบริการประชาชน
  การติดตามและประเมินผลการพัฒนา
รายงาน  
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 
ทำเนียบบุคลากร  
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗
 
 
 

  ประกาศนัดตรวจการจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศนัดตรวจการจ้าง-ก่อสร้างป้ายซอย 53 ป้าย (ดู : 277) 16 ต.ค. 2558
ประกาศนัดตรวจการจ้าง-ก่อสร้างศาลาพิธีกรรมชาวไทยใหม่ หมู่ 7 (ดู : 280) 17 ก.ย. 2558
ประกาศนัดตรวจการจ้าง-ก่อสร้างถนนแอสฟัลติก หมู่ 6 (ดู : 269) 11 ก.ย. 2558
ประกาศนัดตรวจการจ้าง-ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ 10 (ดู : 141) 31 ส.ค. 2558
ประกาศนัดตรวจการจ้าง-ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ 1 บ้านทุ่งมะพร้าว (ดู : 142) 21 ส.ค. 2558
ประกาศนัดตรวจการจ้าง-ซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว (ดู : 172) 15 ส.ค. 2558
ประกาศนัดตรวจการจ้าง-ต่อเติม/ปรับปรุงสถานที่แปรงฟันและอุปกรณ์ห้องน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ดู : 145) 15 ส.ค. 2558
ประกาศนัดตรวจการจ้าง-ก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำข้างศาลา หมู่ 5 (ดู : 163) 5 ส.ค. 2558
 
 หน้า  1 | 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว
ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120
โทรศัพท์ : 076-473629 โทรสาร : 076-445217-8
Copyright © 2017. www.thungmaphrao.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs