หน้าแรก ติดต่อเรา
ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
หน้าหลัก  
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  การจัดการความรู้
 
แผนงาน  
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินการประจำปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  คู่มือบริการประชาชน
  การติดตามและประเมินผลการพัฒนา
รายงาน  
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 
ทำเนียบบุคลากร  
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗
 
 
 

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ (ดู : 38) 28 ส.ค. 2561
โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งมะพร้าว (ดู : 149) 31 ต.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย) (ดู : 428) 19 พ.ค. 2559
ประกาศยกเลิกประกาศการประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้าง อาคาร 3 โครงการ (ดู : 410) 16 พ.ย. 2558
ประกาศผู้ชนะการสอบราคากล้องวงจรปิด CCTV และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง (ดู : 377) 5 พ.ย. 2558
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางก่อสร้างอาคารเรียน คศล.3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ดู : 256) 3 พ.ย. 2558
ประกาศ สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๘ ชุด (ครั้งที่ ๓) (ดู : 179) 16 ต.ค. 2558
โครงการอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งมะพร้าว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ดู : 183) 12 ต.ค. 2558
โครงการอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งมะพร้าว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ดู : 199) 12 ต.ค. 2558
การร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ดู : 166) 2 ต.ค. 2558
ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการกล้อง CCTV และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 ชุด (ครั้งที่ 2) (ดู : 180) 30 ก.ย. 2558
จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษาและวิทยุ รายการกล้องวงจรปิด CCTV และอุปกรณ์พร้อม (ครั้งที่ 2) (ดู : 207) 21 ก.ย. 2558
ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการกล้อง CCTV และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 ชุด (ดู : 202) 17 ก.ย. 2558
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพ่ง รายการกล้องวงจรปิด CCTV และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง (ดู : 215) 10 ก.ย. 2558
สรุปค่าก่อสร้างอาคารส้วมโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว (ดู : 196) 18 ส.ค. 2558
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา(พร้อมติดตั้ง)ครั้งที่ 2 (ดู : 209) 29 ก.ค. 2558
ประกาศสอบราคาห้องโสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง(ครั้งที่ 2) (ดู : 230) 17 ก.ค. 2558
ประกาศสอบราคาห้องปฏิบัติการทางภาษาพร้อมติดตั้ง(ครั้งที่ 2) (ดู : 263) 17 ก.ค. 2558
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกณ์ (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 1 ชุด (ดู : 286) 16 มิ.ย. 2558
ประกาศ สอบราคาซื้อคุรุภัฑ์ห้องปฎิบัติการทางภาษา (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 1 ชุด (ดู : 225) 16 มิ.ย. 2558
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติก สายบางปอ หมู่ที่ 6 บ้านอินทนิน (ครั้งที่ 2) (ดู : 133) 9 มิ.ย. 2558
ประกาศสอบราคาโครงการต่อเติม/ปรับปรุงสถานที่แปรงฟันและอุปกรณ์ห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ดู : 142) 2 มิ.ย. 2558
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างศาลาพิธีกรรมชาวไทยใหม่ หมู่ 7 บ้านขนิม (ดู : 159) 2 มิ.ย. 2558
ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 9 บ้านสร้างตนเอง (ดู : 134) 2 มิ.ย. 2558
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งมะพร้าว (ดู : 167) 18 พ.ค. 2558
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างจัดทำป้ายซอย จำนวน 53 ป้าย (ดู : 144) 18 พ.ค. 2558
ประกาศสอบราคาโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านควนแรด (ดู : 128) 18 พ.ค. 2558
ประกาศสอบราคาก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำข้างศาลา หมู่ที่ 5 บ้านเขากล้วย (ดู : 125) 18 พ.ค. 2558
ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ (ดู : 136) 11 พ.ค. 2558
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 44 ที่นั่ง/คน พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน 8 วัน (ดู : 165) 13 ก.พ. 2558
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านห้วยไม้ไผ่ ซอย 1 (สายท่าเทียบเรือประมงน้ำตื้น หมู่ที่ 2 บ้านคลองเจริญ) (ดู : 154) 16 ม.ค. 2558
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมคอสะพาน ซอยบางคู หมู่ที่ 6 บ้านอินทนิน (ดู : 132) 11 ธ.ค. 2557
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(เครื่องเสียงกลางแจ้ง) (ดู : 128) 4 ธ.ค. 2557
การประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคาร จำนวน 3 โครงการ (ดู : 412) 8 ต.ค. 2557
ประกาศสอบราคาจ้างขยายเขตประปา หมู่ที่ 2 บ้านคลองเจริญ ซอย 2,3,4 (ครั้งที่ 2) (ดู : 509) 6 มี.ค. 2557
ประกาศสองราคาจ้างขยายเขตประปา หมู่ที่ 8 บ้านนิคมพัฒนา (ครั้งที่ 2) (ดู : 502) 6 มี.ค. 2557
ประกาศสอบราคาจ้างต่อเติมประปา บางขุนสวย หมู่ที่ 5 บ้านเขากล้วย (ครั้งที่ 2) (ดู : 527) 6 มี.ค. 2557
ประกาศยกเลิกการสอบราคา จำนวน 3 โครงการ (กรณีไม่มีผู้มาซื้อซองเสนอราคา) (ดู : 520) 6 มี.ค. 2557
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปา จำนวน 2 โครงการ หมู่ที่ 10 บ้านควนแรด (ดู : 492) 6 มี.ค. 2557
ประกาศการประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 389) 6 มี.ค. 2557
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ระยะที่ 2 และระยะที่ 3 (ดู : 147) 6 ม.ค. 2557
 
 หน้า  1 | 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว
ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120
โทรศัพท์ : 076-473629 โทรสาร : 076-445217-8
Copyright © 2017. www.thungmaphrao.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs