หน้าแรก ติดต่อเรา
ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
หน้าหลัก  
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  การจัดการความรู้
 
แผนงาน  
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินการประจำปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  คู่มือบริการประชาชน
  การติดตามและประเมินผลการพัฒนา
รายงาน  
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 
ทำเนียบบุคลากร  
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗
 
 
 

  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว เรื่อง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (ฉบับที่4) พ.ศ.2561 (ดู : 22) 4 ก.ย. 2561
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว เรื่อง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องการบริหารกิจการประปา (ฉบับที่2) พ.ศ.2561 (ดู : 26) 4 ก.ย. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 26) 4 ก.ย. 2561
ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ (ดู : 15) 28 ส.ค. 2561
พระราชกำหนด แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 พ.ศ.2561 (ดู : 18) 23 ส.ค. 2561
ประกาศ ขอความร่วมมือคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง (ดู : 27) 14 ส.ค. 2561
การประชุมสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว (ดู : 28) 7 ส.ค. 2561
แผนการดำเนินงานการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อบต.ทุ่งมะพร้าว ประจำปี พ.ศ. 2561 (ดู : 49) 19 มิ.ย. 2561
24 มิถุนายน วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง (ดู : 43) 8 มิ.ย. 2561
ประกาศ ห้ามทิ้งขยะในที่สาธารณะ (ดู : 42) 7 มิ.ย. 2561
31 พฤษภาคม 2561 วัดงดสูบบุหรี่โลก (ดู : 33) 28 พ.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์กำจัดยุงลายด้วยมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค (ดู : 33) 10 พ.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2561 (ดู : 43) 3 พ.ค. 2561
ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ครั้งที่ 1 (ดู : 34) 18 เม.ย. 2561
ประกาศขอเชิญชวนเข้าเสนอขายที่ดินสำหรับเป็นที่ทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (ดู : 41) 18 เม.ย. 2561
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม หรือ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 45) 20 ก.พ. 2561
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) (ดู : 64) 29 ธ.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์ภาษีฯ2561 (ดู : 62) 23 พ.ย. 2560
ประกาศ ปิดรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 (ดู : 44) 30 ต.ค. 2560
ประกาศ ปิดรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 (ดู : 42) 20 ต.ค. 2560
ประกาศ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 (ดู : 44) 3 ต.ค. 2560
ผลการประเมินความพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ตั้งแต่วันที่1 ตุลาคม - 30 กันยายน 2560 (ดู : 39) 2 ต.ค. 2560
ประกาศ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 (ดู : 39) 25 ก.ย. 2560
แบบรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2560 จังหวัดพังงา (ดู : 57) 15 ก.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560 (ดู : 26) 4 ก.ย. 2560
ประกาศ ปิดรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 (ดู : 37) 1 ก.ย. 2560
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิื่น (ดู : 24) 11 ส.ค. 2560
ประกาศ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 (ดู : 38) 10 ส.ค. 2560
ประกาศ ปิดรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 (ดู : 34) 28 ก.ค. 2560
ประกาศ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 (ดู : 32) 5 ก.ค. 2560
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ดู : 171) 8 มิ.ย. 2560
ลงประกาศ เรื่อง แจ้งผู้มีสิทธิรับเงินกรณีที่เช็คหมดอายุ (ดู : 113) 3 พ.ค. 2560
ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 (ดู : 89) 25 เม.ย. 2560
ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม (ดู : 127) 3 มี.ค. 2560
ประกาศ ปิดรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 (ดู : 35) 15 ก.พ. 2560
ประกาศ ขอเชิญ "เดิน-วิ่ง" พิชิตทะเลหมอกเขาไข่นุ้ย (ดู : 162) 6 ก.พ. 2560
ประกาศ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 (ดู : 29) 19 ม.ค. 2560
ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 (ดู : 70) 3 ม.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์เรื่องภาษีฯ2560 (ดู : 74) 17 พ.ย. 2559
แบบสรุปประเมินผลความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว (ดู : 72) 10 ต.ค. 2559
แบบสรุปประเมินผลความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว (ดู : 65) 10 ต.ค. 2559
แผนผังขั้นตอนการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ดู : 37) 3 ต.ค. 2559
ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน (ดู : 188) 17 ส.ค. 2559
รับลงทะเบียนผู้พิการรายใหม่(เฉพาะรายที่ยังไม่ลงทะเบียนในเดือนพฤศจิกายน 2558 (ดู : 211) 1 ส.ค. 2559
ขอรับการสนับสนุนเงินทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพเยาวชน (ดู : 247) 1 มี.ค. 2559
ประชาสัมพันธ์เรื่องภาษีฯ (ดู : 69) 7 ธ.ค. 2558
ประชาสัมพันธ์โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ดู : 257) 15 ต.ค. 2558
ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ดู : 217) 10 ต.ค. 2558
โครงการเดิน-วิ่งพิชิตทะเลหมอกเขาไข่นุ้ย (ดู : 316) 18 ก.ย. 2558
คู่มือสำหรับประชาชน ปี58 (ดู : 152) 17 ก.ย. 2558
ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชน (เพิ่มเติม ฉบับที่1) (ดู : 184) 17 ก.ย. 2558
ประกาศ คู่มือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าวเพิ่มเติม ฉบับที่1 (ดู : 69) 15 ก.ย. 2558
โครงการรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 181) 15 ก.ย. 2558
ประกาศ คู่มือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว (ดู : 65) 26 ส.ค. 2558
คู่มือประชาชน อบต.ทุ่งมะพร้าว ปี 2558 (ดู : 66) 25 ส.ค. 2558
แผนจัดหาพัสดุประจำปี 2559 (ดู : 155) 15 ส.ค. 2558
แจ้งเตือนประชาชน เตรียมการป้องกันอันตรายและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม (ดู : 111) 5 ส.ค. 2558
ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชน (ดู : 174) 17 ก.ค. 2558
ประวัติทะเลหมอกเขาไข่นุ้ย (ดู : 380) 21 ม.ค. 2558
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน ประจำปี 2558 (ดู : 100) 6 ม.ค. 2558
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว
ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120
โทรศัพท์ : 076-473629 โทรสาร : 076-445217-8
Copyright © 2017. www.thungmaphrao.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs