หน้าแรก ติดต่อเรา
ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
หน้าหลัก  
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  การจัดการความรู้
 
แผนงาน  
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินการประจำปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  คู่มือบริการประชาชน
  การติดตามและประเมินผลการพัฒนา
รายงาน  
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 
ทำเนียบบุคลากร  
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗
 
 
 

  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศ เรื่องการเก็บ และขนขยะมูลฝอย (ดู : 11) 1 เม.ย. 2562
ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข พ.ศ. 2562 (ดู : 15) 27 มี.ค. 2562
ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย พ.ศ. 2562 (ดู : 14) 27 มี.ค. 2562
ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ (ฉบับที่ 2) (ดู : 12) 27 มี.ค. 2562
ประกาศ ให้ อปพร. อบต.ทุ่งมะพร้าว ยื่นแบบคำขอเปลี่ยนแปลงบัตรประจำตัว (ดู : 17) 11 มี.ค. 2562
ประกาศสภา อบต.ทุ่งมะพร้าว เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.ทุ่งมะพร้าว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี2562 (ดู : 15) 8 มี.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนหยุดเผาในที่โล่งแจ้ง (ดู : 25) 25 ก.พ. 2562
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนสุนัขและแมว ประจำปี 2562 (ดู : 28) 13 ก.พ. 2562
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม หรือ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 21) 12 ก.พ. 2562
บทความด้านกฎหมาย พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2549 (ดู : 26) 7 ก.พ. 2562
ประชาสัมพันธ์ ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสาขาสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย จังหวัดพังงา (ดู : 26) 1 ก.พ. 2562
ประกาศ กำหนดสถานที่รับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (ดู : 27) 1 ก.พ. 2562
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง (ดู : 23) 1 ก.พ. 2562
ประกาศ แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่1) พ.ศ.2562 (ดู : 24) 30 ม.ค. 2562
ประกาศ กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 (ดู : 21) 30 ม.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก อปพร. ปี 2562 (ดู : 32) 10 ม.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการขุดลอกคลองอ่างเก็บน้ำคลองครัน หมู่9 บ้านสร้างตนเอง (ดู : 69) 14 ธ.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการซ่อมแซมถนนสายซอย4ซอย5และซอยเชื่อม สปก.หมู่9 (ดู : 64) 25 พ.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์ตอบแบบสอบถามไอทีเอ (ดู : 59) 20 พ.ย. 2561
ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 (ดู : 40) 9 พ.ย. 2561
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต 3 ปี (ดู : 50) 7 พ.ย. 2561
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว (ดู : 51) 7 พ.ย. 2561
กิจกรรมเดิน-วิ่ง พิชิตทะเลหมอกเขาไข่นุ้ย 2561 (ดู : 698) 5 พ.ย. 2561
ยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฎิบัติราชการและการให้บริการประชาชนดีเด่นปี2561 (ดู : 36) 2 พ.ย. 2561
สรุปผลการร้องเรียนร้องทุกข์ปี2561 (ดู : 45) 1 พ.ย. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการถมดินคลุกพร้อมเกลี่ยพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ้งมะพร้าว (ดู : 40) 29 ต.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) (ดู : 40) 27 ต.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการปรับปรุงระบบประปาหอถังสูงโรงเรียนอนุบาล อบต.ทุ้งมะพร้าว (ดู : 40) 14 ก.ย. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการซ่อมท่อระบายน้ำและขุดคูระบายน้ำ ม.6 (ดู : 42) 7 ก.ย. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยอุปถัมย์ หมู่ที่ 8 บ้านนิคมพัฒนา (ดู : 37) 7 ก.ย. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์และเผยแพร่(กล้องวงจรปิดพร้อมบริการการติดตั้งตาทจุดต่างๆของหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านควรแรด (ดู : 49) 7 ก.ย. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(กล้องวงจรปิดพร้อมบริการการติดตั้งตาทจุดต่างๆของหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านสร้างตนเอง (ดู : 49) 7 ก.ย. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการซ่อมแซมภนนลูกรัง ศาย สปก. ม.9 (ดู : 39) 7 ก.ย. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการจ้างซ่อมเเซมอาคารเเละที่ดินสิ่งก่อสร้าง อบต.ทุ่งมะพร้า (ดู : 39) 7 ก.ย. 2561
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว เรื่อง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (ฉบับที่4) พ.ศ.2561 (ดู : 96) 4 ก.ย. 2561
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว เรื่อง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องการบริหารกิจการประปา (ฉบับที่2) พ.ศ.2561 (ดู : 86) 4 ก.ย. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 86) 4 ก.ย. 2561
ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ (ดู : 60) 28 ส.ค. 2561
พระราชกำหนด แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 พ.ศ.2561 (ดู : 61) 23 ส.ค. 2561
ประกาศ ขอความร่วมมือคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง (ดู : 76) 14 ส.ค. 2561
การประชุมสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว (ดู : 73) 7 ส.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการปรับปรุงคูระบายน้ำหมู่1 บ้านทุ่งมะพร้าว (ดู : 39) 26 มิ.ย. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยบ้านเหนือ1 หมู่ที่10 (ดู : 39) 25 มิ.ย. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการสร้างคูระบายน้ำพร้อมตะเเกรงปิดถนนฝ่ายท่า-นาใน หมู่3 (ดู : 39) 25 มิ.ย. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการซ่อมเเซมถนนลูกรัง ซอยเเสนสุข2 หมู่10 (ดู : 40) 23 มิ.ย. 2561
แผนการดำเนินงานการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อบต.ทุ่งมะพร้าว ประจำปี พ.ศ. 2561 (ดู : 104) 19 มิ.ย. 2561
24 มิถุนายน วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง (ดู : 96) 8 มิ.ย. 2561
ประกาศ ห้ามทิ้งขยะในที่สาธารณะ (ดู : 92) 7 มิ.ย. 2561
31 พฤษภาคม 2561 วัดงดสูบบุหรี่โลก (ดู : 81) 28 พ.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ซอยบ้านปรุ หมู่ 7 บ้านขนิม (ดู : 41) 25 พ.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการจัดซื่ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสพฐ ศพด.เเละโรงเรียนอนุบาล อบต.ทุ่งมะพร้าวว (ดู : 39) 15 พ.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการจัดซื่ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสพฐ ศพด.เเละโรงเรียนอนุบาล อบต.ทุ่งมะพร้าวว (ดู : 41) 12 พ.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์กำจัดยุงลายด้วยมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค (ดู : 81) 10 พ.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2561 (ดู : 93) 3 พ.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซ.เเสงสุข1 หมู่10 (ดู : 41) 27 เม.ย. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซ.2 หมู่ 2 (ดู : 39) 27 เม.ย. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่1 (ดู : 38) 27 เม.ย. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.2 หมู่4 (ดู : 40) 23 เม.ย. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซ.1 หมู่4 (ดู : 38) 22 เม.ย. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย1 หมู่2 (ดู : 40) 22 เม.ย. 2561
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว
ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120
โทรศัพท์ : 076-473629 โทรสาร : 076-445217-8
Copyright © 2017. www.thungmaphrao.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs